quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
รอบรู้เรื่องกัญชา
bn-left-arrow.png
{{ clip.id }}
bn-right-arrow.png
Mascot-dicut.png
ข่าวสารและกิจกรรม
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.12 การพัฒนารูปแบบตำรับยาเตรียมที่มีกัญชาปรุงผสมยาทาริดสีดวง และ รักษาโรคผิวหนังชนิดครีม (CREAMS)
36-1691135237.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.11 แนวทางการใช้ยาน้ำมันกัญชาทั้ง 5
36-1691134943.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.10 กลยุทธ์การขับเคลื่อนการเข้าถึงยากัญชาในผู้ป่วยประคับประคอง กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 8
36-1691134757.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.9 แนวทางการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดด้วยกัญชา (Harm reduction)
36-1691134422.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.8 ยาตำรับกัญชาไทยใช้รักษาโรคใดได้บ้าง
36-1691134069.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.7 ศักยภาพของกัญชาในการนำมาใช้ทางด้านผิวหนัง (Potential roles of medical cannabis in dermatology)
36-1691133919.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.6 ปั้นธุรกิจกัญชาอย่างไรให้ปัง
36-1691127055.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.5 เทคโนโลยีชีวภาพกับกัญชา
36-1691126783.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.4 การใช้กัญชาตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
36-1691126603.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.3 กัญชา สมุนไพรควบคุม อะไรทำได้และไม่ได้
36-1691126412.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.2 หลักการใช้ยากัญชาในผู้ป่วยมะเร็งที่ดูแลระยะประคับประคอง
36-1691126116.jpg
CANNABIS TO KNOW SS.2 EP.1 สารสกัด CBD ในการรักษาผู้ป่วยพาร์กินสัน
36-1691123659.jpg
x