quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
รอบรู้ เรื่องกัญชา
bn-left-arrow.png
{{ clip.id }}
bn-right-arrow.png
shutterstock_1309626058.jpg
สายพันธุ์กัญชา
กัญชาเป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae มี 3 สายพันธุ์ที่พบบ่อย
Mascot-dicut.png
ข่าวสารและกิจกรรม
กระทรวงสาธารณสุขจัดเวทีออนไลน์อภิปราย ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์”
25-1620225029.jpg
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เชิญผู้สนใจรับฟังรายการ Cannabis to Know หัวข้อ "ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์"
25-1620026327.jpg
อย. เผย ใครปลูกกัญชาได้บ้าง ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่เอื้อนายทุน
25-1619946264.jpg
x