quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
Mascot-dicut.png
“ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way”

บทความเรื่อง “ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way”
นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

                              

        นายแพทย์ปราโมทย์ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 8 นั้น เป็นการทำงานแบบบูรณาการนโยบาย   ของทุกระดับ ปรับให้เข้ากับปัญหา และความต้องการของพื้นที่ โดยใช้จุดแข็งของพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อนงาน เชื่อมประสานกันทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม อย่างครบวงจร ขับเคลื่อนให้เข้าถึงการปลูกกัญชาและจำหน่าย ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามก่อนจะลงมือทำต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกัญชาก่อน ว่ากัญชาคือสมุนไพร และคนที่ทำงานต้องมีความ ซื่อสัตย์ เชื่อมั่น เชื่อใจ ในการทำงานร่วมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ แผนงานการขับเคลื่อนกัญชาที่ครอบคลุมแทบทุกมิติ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีกลไกและนโยบายภายใต้ชื่อ R8Way

        ระยะต้นน้ำ คือ กัญชา ที่ปลูกทำอย่างไรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่นำมาผลิตเพื่อใช้ทางการแพทย์ และสามารถซื้อขายส่วนประกอบกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้กับผู้ประกอบการ , เผยแพร่แนวคิดการปลูกกัญชาให้กับประชาชนในพื้นที่ถึงการสร้างรายได้ภายใต้กรอบกฎหมายกำหนด รวมถึงการวิจัยพัฒนาและขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ที่ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพยากัญชาทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน ระยะกลางน้ำ คือ พัฒนาศักยภาพโรงงานผลิตยาตำรับกัญชาภาครัฐที่มีมากถึง 4 แห่ง และศูนย์วิทย์ฯ เพื่อรับตรวจวิเคราะห์ เชื่อมโยงนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ทั่วอีสาน เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบโรคทั่วไป ในสถานพยาบาลทุกแห่งและคลินิกสุขภาพทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น มีศักยภาพพร้อมในการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แก่ประชาชน ระยะปลายน้ำ คือ การพัฒนาที่     ครบวงจร ได้แก่ สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวด้านกัญชากัญชง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเขตสุขภาพ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา อาทิเช่น เครื่องสำอาง , ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และวางแผนการตลาดที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทั้งแบบ Online และ Offline รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนจับคู่ธุรกิจกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อขยายฐานรายได้ให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการจัด Business Matching ในภาพเขตสุขภาพ ซึ่งเตรียมการจัดทำกิจกรรมในปลายเดือนมิถุนายนนี้
                                                                                                                 

        นายแพทย์ปราโมทย์ กล่าวต่ออีกว่า กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนให้เขตสุขภาพ มุ่งเป้าการเป็นศูนย์กลางของกัญชาโลกนั้น คือ ใช้กลยุทธ์ “4ข ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง เข้าท่า เข้าทาง” 1. เข้าใจ คือ เข้าใจบทบาทหน้าที่   ของตัวเอง ว่ามีจุดประสงค์อย่างไร ทำไปเพื่ออะไร โดยนำหลักวิชาการและผลการวิจัยมาอ้างอิงเพื่อให้ข้อมูล   ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. เข้าถึง คือ กำหนดให้คลินิกทั่วไปมีการนำกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคเพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึงการบริการ เพิ่มการเข้าถึงต้นทางการผลิตโดยสนับสนุนให้ประชาชนได้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายภายใต้วิสาหกิจชุมชนร่วมกับภาครัฐ 3. เข้าท่า คือ สร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ จัดตั้งศูนย์สินค้า Outlet และร้านจำหน่ายสินค้า TomChongCha by R8Way (T2C shop) พัฒนาสินค้าเพื่อการค้าและส่งออก 4. เข้าทาง คือ การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กัญชา กัญชง สมุนไพรเศรษฐกิจ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก        ทั้งนี้ท่านยังได้กล่าวถึงการวางแผนการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 8 มี 3 ประเด็นหลัก คือ 1. การจัดตั้ง ร้านท่อมชงชา (TomChongCha by R8Way) เพื่อเป็นร้านค้าให้ผู้ประกอบการจัดนำผลิตภัณฑ์มาวางขายภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกสินค้าคุณภาพเขตสุขภาพที่8 โดยผลักดันให้ทุกจังหวัดตั้งคณะกรรมการช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละวิสาหกิจให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 2. วางแผนแนวทางการท่องเที่ยว เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการขับเคลื่อนให้มีการเปิดเมืองเชียงคานเป็นอำเภอแรกในการนำร่องการท่องเที่ยวสำหรับต่างชาติ ภายใต้ชื่อ Sandbox Chiang Khan , โครงการท่องเที่ยวประเทศใกล้เคียงในแถบเอเซีย และการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างประเทศไทยและแขวงคำม่วนประเทศลาว พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปทั้ง 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 3. การร่วมมือกับ GISTDA เพื่อการ Monitor ทาง   ดาวน์เทียม ในการติดตามพื้นที่ที่ปลูกกัญชาของเขตสุขภาพที่ 8


บทความเรื่อง “ห่วงโซ่มูลค่ากัญชาตามแนวทาง R8Way”
โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564

ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กัญชาทางการแพทย์ www.medcannabis.go.th หรือผ่านทาง
Facebook Fanpage : สถาบันกัญชาทางการแพทย์  โทร. 0 2590 1501

x