quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุข จัดทำ knowledge base ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน”


กระทรวง
สาธารณสุข จัดทำ knowledge base ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน”


          วันนี้ (2 กรกฎาคม 2564) ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดทำ knowledge base กัญชาทางการแพทย์ฯ บันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน”

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน กล่าวถึงประเด็นหลักของ “ทิศทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน” ดังนี้

         1. การขับเคลื่อนทางนโยบายกัญชาฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 แล้ว โดยในปีที่ 1 จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายทางการแพทย์ ซึ่งอาศัยภาครัฐเป็นตัวกลางหลักในการขับเคลื่อน สำหรับในปีที่ 2 จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเพื่อผลักดันเศรษฐกิจ โดยภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายมากยิ่งขึ้น

         2. ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาฯ ที่สำคัญต่อไป คือ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะขับเคลื่อนโดยกระทรวงสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมุ่งเน้นความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การผลิตนวัตกรรม การจำหน่าย และส่งออก สามารถดำเนินไปได้อย่างครบวงจร

         3. Social listening เป็นนวัตกรรมการสื่อสารแบบใหม่ ที่พร้อมจะรับฟังกระแสตอบรับจากประชาชนในเรื่องของนโยบายกัญชาฯ ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก เพื่อทำการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน คัดกรองประเด็นสำคัญ     แก้ไขความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ให้ประชาชนทราบถึงข้อเท็จที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

         4. พันธมิตรที่ร่วมมือดำเนินงานด้านกัญชา ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ดังนี้  1. รพ.สต. 2. สหกรณ์การเกษตร 3. องค์การยาสูบ 4. การยาสูบแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลโดยภาครัฐ

         5. การขออนุญาตการปลูกกัญชา 6 ต้น ซึ่งนำร่องที่โนนมาลัยเป็นแห่งแรก มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อขยายโมเดลให้ทั่วทุกพื้นที่ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ มีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนทำการปลูก

         6. มาตรฐานการปลูก ต้องผ่านเกณฑ์การจัดประเภทตามความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยประเมินตามความจำเป็น   ของการนำไปใช้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนั้นๆ

         7.แผนการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อประชาชน คือ ผลักดันการปลูก เพิ่มผลผลิต เพื่อนำไปสู่การแปรรูป ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ ทั้งเรื่องการขออนุญาตและนำไปใช้ เพื่อให้นโยบายขับเคลื่อนไปได้อย่างถูกต้องและเห็นผลชัดเจนจัดทำโดย คณะเลขานุการคณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะเรื่องกัญชาสู่ประชาชนและจัดทำเว็บไซต์กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท์ 0 2590 1501 Facebook : สถาบันกัญชาทางการแพทย์

จากหน่วยงาน : เปิดดู 188 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 06 กรกฎาคม 2564
x