quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขหนองคาย ออกตรวจสอบสถานที่ก่อน รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ณ อำเภอเมืองหนองคาย
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขหนองคาย ออกตรวจสอบสถานที่ก่อนรับอนุญาต
ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ณ อำเภอเมืองหนองคาย 

จากหน่วยงาน : เปิดดู 62 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 09 ธันวาคม 2564
x