quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กัญชาไทย กับ การแพทย์ ภายในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน กรุงเทพมหานครฯ
กัญชาไทย กับ การแพทย์
ภายในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน กรุงเทพมหานครฯ
https://www.facebook.com/natherbexpo/videos/1368107750325666

จากหน่วยงาน : เปิดดู 97 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 23 ธันวาคม 2564
x