quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
การประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไป ครั้งที่ 52-4/2564
     วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศ.ดร.ภก. ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ราชบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือทั่วไป ครั้งที่ 52-4/2564 (ผ่านระบบ Zoom cloud meeting) พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย และคณะทำงาน ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ชั้น 7 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
     คณะทำงานฯ รับทราบ
1. ผลการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ
2. หนังสือรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประกอบด้วย ตำรับยา 324 ตำรับ พืชวัตถุ 426 รายการ ธาตุวัตถุ 39 รายการ สัตว์วัตถุ 14 รายการ การเตรียมตัวยาก่อนใช้ปรุงยา 50 รายการ วิธีการปรุงยา 14 วิธี และอภิธานศัพท์ 122 รายการ ซึ่งจะมีการ Revise ทุก ๆ 4 ปี ทั้งนี้จะได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมฯ เพื่อขับเคลื่อนรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติในโอกาสต่อไป
3. หนังสือชุดภูมิปัญญาตำราการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ “ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา” จำนวน 162 ตำรับ จำแนกตามกลุ่มโรค/อาการ 13 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรคกษัย กล่อน กลุ่มโรคลม กลุ่มโรคเด็ก กลุ่มโรคริดสีดวง กลุ่มอาการนอนไม่หลับ กลุ่มยาบำรุง ยาอายุวัฒนะ กลุ่มอาการท้องเสีย ท้องเดิน บิด ป่วง กลุ่มโรคฝี กลุ่มไข้ กลุ่มอาการไอ กลุ่มโรคสตรี กลุ่มโรคตา และกลุ่มอื่น ๆ ตอนท้ายของหนังสือนี้ มีภาคผนวกอยู่ 4 เรื่อง และจะได้มีการ Revise ในโอกาสต่อไป
4. แผนปฏิบัติการการคุ้มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่
4.1 การถ่ายถอดปริวรรตเอกสารโบราณจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ และเสนอคณะทำงานฯ (8 ครั้ง) คณะอนุกรรมการฯ (4 ครั้ง) พิจารณา จำนวน 3,000 รายการ
4.2 การบันทึกตำรับยาแผนไทยของชาติลงฐานข้อมูล Herbal Medicinal Product Information System : HMPIS จำนวน 6,000 รายการ
4.3 สำรวจรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ (หอสมุดแห่งชาติ ลำพูน และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่)
4.4 เพิ่มศักยภาพ ทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องเฉพาะด้านการอ่านแปลถอดความอักษรและภาษาโบราณจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทักษะด้านภาษา ทั้งอักษร อักขรวิธี รูปอักษร พยัญชนะ วรรณยุกต์ สระ การผสมคำ การปริวรรตถ่ายถอดและการเขียน จำนวน 2 ครั้ง (อักษรโบราณสมัยอยุธยา และอักษรโบราณสมัยรัตนโกสินทร์)
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนนำไปสู่การวิจัยพัฒนา ต่อยอด เพื่อใช้ในระบบบริการสุขภาพและเศรษฐกิจ
     คณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายการตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทย จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 7 รายการ 742 ตำรับ เพื่อเสนอประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ซึ่งจะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ให้ความเห็นชอบต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จากหน่วยงาน : เปิดดู 64 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 07 ธันวาคม 2564
x