quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ก้าวต่อไปของ 'กัญชา-กัญชง' จากพืชสมุนไพรสู่พืชเศรษฐกิจ


ตามที่ สธ. มีนโยบายผลักดันให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์กำกับทิศทางการขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอก สธ. สร้างสมดุลของอุปสงค์และอุปทานทางการตลาด

สิ่งที่เร่งดำเนินการในขณะนี้คือการสร้างความเข้าใจของสังคมต่อพืชกัญชาและกัญชง โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ ให้เข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจ ข้อกฎหมายและการสนับสนุนของภาครัฐ จึงกำหนดจัดงาน ก้าวต่อไป กัญชา กัญชง สู่พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.00 -14.00 น. ณ โถงอาคาร 3 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆินคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานดังกล่าวว่า ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลและรับปรึกษาการประกอบธุรกิจจากกัญชาและกัญชง เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาร่วมงานและรับข้อมูลที่ถูกต้อง

ในงานนี้ อนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะมาเป็นประธานเอง เพราะให้ความสำคัญกับนโยบายกัญชาและกัญชงมาก โดยจะมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ประสาน บูรณาการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ที่จะให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพแก่ประชาชนคนไทย ภายในงานจะมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าของกัญชาและกัญชง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดงานในครั้งนี้ ต้องมีคำตอบให้กับสิ่งที่ประชาชนต้องการรู้ เช่น มูลค่าทางการตลาด การขออนุญาตและการกำกับของภาครัฐ นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้ ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา มีนวัตกรรมที่จะมาจัดแสดง ทั้งระบบการติดตามกำกับการปลูก ผลิตและใช้ยากัญชา การพัฒนาแนวทางการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาและการระบบการปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดของวิสาหกิจชุมชน

จากหน่วยงาน : เปิดดู 261 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 19 กุมภาพันธ์ 2564
x