กัญชาทางการแพทย์
quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
ข้อมูลการรับรองแหล่งผลิตพืช กัญชา กัญชง และกระท่อม
ข้อมูลการรับรองแหล่งผลิตพืช กัญชา กัญชง และกระท่อม
โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ขอกรับรอไา สวพ.1 (8จังหวัด) สวพ.2 7จังหวัด) สวพ.3 (10 จังหวัด) สวพ.4 (9 จังหวัด) สวพ.5 (16 จังหวัด) สวพ.6 (8 จังหวัด) สวพ.7 8 จังหวัด) สวพ.8 จังหวัด)"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ข้นตอนการตรวจรับรอง ยื่นคำขอ ตรวจสอบคำขอ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง คัดเลือกผู้ตรวจ พบข้อบกพร่อง ผู้ตรวจดำเนินการ ตรวจประเมิน พีซสกุลกัญชา กรมภขากากเภษตร ไม่ผ่านการรับรอง พักใช้ ยกเลิก เพิกถอน 00222 55 ไม่พบข้อบกพร่อง ขೀ ทำรายงานผลการตรวจ เสนอขอการรับรอง ประชุมคณะกรรมการ พชกระาอ ผ่านการรับรอง จัดทำใบรับรอง ดำเนินการแจ้งเกษตรกร สยามษี ตรวจติดตาม ตรวจต่ออายุการรับรอง ใบรับรองมีอายุ ปี"
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สบาถมข้ยก ดังนี้ กองพัมนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพีช โทรศัพท์ 02 579 2556 โทรสาร: 02 579 2531 E-Mail psco.doa@gmail.com ฐานข้อมูลออนไลน์ http://gap.doa.go.th http://organic.doa.go.th/ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (เชียงใหม่) โทรศัพท์ 053 114 121-6 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 (พิษณุโลก) โทรศัพท์: 055 313 127 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 (ขอนแก่น) โทรศัพท์ 043 465 130 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 (อุบลราชธานี) โทรศัพท์ 045 210 422 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 (ชัยนาท) โทรศัพท์ 056 405 070 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (จันทบุรี) โทรศัพท์ 039 397 076,134 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 (สุราษฎร์ธานี) โทรศัพท์ 077 259 445-6 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 (สงขลา) โทรศัพท์ 074 445 905-6"

จากหน่วยงาน : เปิดดู 768 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 14 ธันวาคม 2564
x