quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2564

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2564 จัดผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application Cisco WebEx meeting. Meeting number 158 952 8738 โดยคณะกรรมการทุกคณะได้นำเสนอผลงานโครงการกัญชาทั้งในระยะต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งมีการเชื่อมโยงแบบบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดบริการแบบใประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

การประชุมครั้งนี้ มีผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปมาก สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกองกฎหมาย ผลักดันระเบียบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับจ้างผลิต สกัด กัญชา กัญชงได้สำเร็จ โดยจะมีผลทันทีหลังปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงเป็นของตนเอง
  2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถจดทะเบียนรับรองกัญชาสายพันธุ์ไทย 4 สายพันธุ์ ได้สำเร็จ ได้แก่ ตะนาวศรีก้านขาว ตะนาวศรีก้านแดง หางเสือและหางกระรอก
  3. กรมการแพทย์ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาขยายขอบเขตการใช้กัญชาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ล่าสุดศึกษาวิจัยเบื้องต้นพบว่า กัญชาอาจมีผลช่วยลดการอักเสบของปอด และในอนาคตอาจนำมาใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งทางกรมการแพทย์กำลังเร่งศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน     
  4. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ปักหมุดการให้บริการในโรคที่กัญชารักษาได้ผลที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมขับเคลื่อนร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุขทันที ทั้งการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ลมชัก พาร์กินสัน นอนไม่หลับ และอาการปวดเรื้อรัง
  5. เขตสุขภาพที่ 8 พัฒนาโครงการ World Cannabis Hub ผลักดันให้เขตสุขภาพที่ 8 เป็นศูนย์กลางกัญชาโลก เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่า การผลิตผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว โดยมีภาครัฐสนับสนุน พร้อมเปิดให้ท่องเที่ยวภายในปีนี้ ในระหว่างนี้เร่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรการ New Normal ซึ่งจะมีการกำหนดแนวทางผู้มาท่องเที่ยวเหมือนกันทั้งเขตสุขภาพ
  6. เขตสุขภาพที่ 9 ได้พัฒนาแนวทางการค้นหาผู้ป่วยประคับประคองและประชาชนที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ ให้มีโอกาสเข้าถึงและครอบคลุมอย่างปลอดภัยในชุมชนด้วย ระบบ 3 หมอและปฐมภูมิ มีระบบการลงทะเบียน จัดหายากัญชาให้ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ไล่เรียง และวางแผนการปลูกกัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลความต้องการและคาดการณ์สมดุล demand/supply โดยการกำหนดความต้องการที่ปลายทางให้ชัดเจน เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกส่วนของกัญชา เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง (โดยข้อมูลพื้นฐานของเขตสุขภาพที่9ที่ผ่านมาใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันสูงที่สุดในทุกเขต)
  7. กรมสุขภาพจิต เจ้าภาพด้านการสื่อสารและการสร้างความรอบรู้ด้านกัญชา เปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้เข้าถึงประชาชน โดยที่ผ่านมาได้จัดทำการสื่อสารผ่านช่องทาง Facebook Live และ Clubhouse ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก พร้อมดำเนินการ Social listening เพื่อวางแผนให้เกิดการสื่อสารที่ตรงจุด และพัฒนาช่องทางที่ทำให้เข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เช่น รายการโทรทัศน์ วิทยุ 
  8. คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกองบริหารงานสาธารณสุข พัฒนาระบบการรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน ช่วยให้โรงพยาบาล คลินิกกัญชาทางการแพทย์ใช้งานได้สะดวก พร้อมนำระบบ Business intelligence มาเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

  

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกัญชาสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่จะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง โดยที่ประชุมได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ครั้งต่อไปในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
จากหน่วยงาน : เปิดดู 90 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 02 มิถุนายน 2564
x