quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สธ. เดินหน้าหารือแก้ระเบียบเพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัด สธ. รับสกัดและผลิตกัญชาปูทางให้เกษตรกรปลูกกัญชาได้เพิ่มขึ้น

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ระหว่างสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานกฤษฏีการ่วมให้คำแนะนำ ในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข รับจ้างผลิตและสกัดดอกและส่วนต่างๆ ของกัญชาได้

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ว่า "ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับปัจจุบันกำหนดให้ภาครัฐเป็นผู้ปลูกและผลิตยากัญชา ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนสามารถมีความร่วมมือกับภาครัฐในการปลูกได้ เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษได้ปลดส่วนของ ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ และรากกัญชาออกจากรายการยาเสพติดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ จากการวิเคราะห์ช่องว่างในการดำเนินงาน พบว่าส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนคือ กลางทาง หรือการแปรรูปวัตถุดิบกัญชาให้เป็นยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงได้หารือร่วมกับกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าต้องมีการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ให้โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพร และได้มาตรฐานการผลิต GMP ประมาณ 50 แห่ง ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันมีหลายแห่งที่มีความร่วมมือกับเกษตรกรในการปลูกกัญชาร่วมกัน การจัดทำระเบียบนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้เกษตรกรมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง รวมทั้งทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถส่งต่อวัตถุดิบกัญชาเพื่อสกัดและผลิตระหว่างกันได้ เช่น มหาวิทยาลัย สามารถส่งต่อวัตถุดิบให้โรงพยาบาลผลิตต่อในบางขั้นตอนได้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องมีกลไกการดำเนินงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งสถาบันกัญชาทางการแพทย์จะร่วมกับภาคีเครือข่ายในการทำงานเพื่อสร้างอุปสงค์หรือความต้องการของทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชาให้มีความยั่งยืน ตั้งแต่การศึกษาความต้องการตลาดของผลิตภัณฑ์จากกัญชาทั้งยาและไม่ใช่ยา การศึกษาวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด และการเสริมสร้างทักษะในการปลูกและการแปรรูปขั้นต้นให้กับเกษตรกร"

ผู้ที่สนใจสามารถรับข่าวสารการดำเนินงานของสถาบันได้ที่เพจสถาบันกัญชาทางการแพทย์

จากหน่วยงาน : เปิดดู 329 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 26 พฤษภาคม 2564
x