quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุขจัดเวทีออนไลน์อภิปราย ในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์”

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกันดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์” พร้อมแนะนำทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ พยายามทำ Model ร่วมกับหลายส่วนราชการ เช่น ทางด้านการเกษตร ประสบการณ์ความรู้การปลูกกัญชา กลุ่มวิชาการที่มีความรู้เพื่อนำไปใช้ให้มีความปลอดภัย

           

โดยประเด็นที่สำคัญในการอภิปรายได้แก่ สิ่งที่ประชาชน จะได้รับ ประโยชน์ทางการรักษา รวมถึงการปลูกเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในครัวเรือน การปลูกกัญชง/กัญชาเพื่อเศรษฐกิจ ต้องการระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างเสรีและมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยหลายหน่วยงานต้องร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาต้องมีความรู้และความเข้าใจเหมือนกับการใช้พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง โดยการศึกษาภาพรวมก่อนทำนโยบายสาธารณะ

รวมไปถึงการจัดทำแผนงานที่สะท้อน Demand & supply chain สมดุลกัน โอกาสของการต่อยอดกัญชง เพราะกฎกระทรวงกำหนดให้ใช้ประโยชน์ภารกิจของหน่วยงานรัฐ เส้นใยใช้ตามประเพณี อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ถ้าภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงกันได้โดยใช้องค์กร/สมาคมบางอย่าง และสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลาง กำหนดมาตรฐาน ทิศทาง โควตาการปลูก/แปรรูป การศึกษาวิจัยปรับปรุงพันธุ์ การรับรองเมล็ดพันธุ์การส่งออก ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยภาพรวมการใช้กัญชามีความตื่นตัวมาก ในอนาคตอาจมีการนำช่อดอกไปการทำอาหาร เพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร โดยใช้ความรู้ และปราศจากฤทธิ์เมาและการติดยา

      

เรื่อง Community health issue ต้องดูความพร้อมของสังคม มีการควบคุม กำกับ ดูแล ต้องนำความรู้ งานวิจัยมารวบรวมและสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการฟังเสียงสะท้อนจากหลายๆพื้นที่ และนำมาปรับให้ตรงความต้องการของประชาชน การขับเคลื่อนเพื่อธุรกิจแต่ไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากหากรองบประมาณอาจไม่ต่อเนื่อง การใช้เพื่อเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นต้องปลูกทุกคน แต่คนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำ/กลางน้ำ/ปลายน้ำ ก็มีรายได้ ควรเพิ่มรายได้จากการส่งออก ซึ่งในขณะนี้นโยบายรัฐพยายามสนับสนุนรายย่อยมากขึ้น โดยช่วยอำนวยความสะดวกเพราะใช้ระเบียบเดียวกันในการขออนุญาต

ทั้งนี้การอภิปรายดังกล่าวได้มีการจัดทำการบันทึกเทปไว้เพื่อจะเผยแพร่อีกครั้งผ่านทางช่องทาง Facebook : สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และ www.medcannabis.go.th ซึ่งได้มีการรวบรวมประเด็นคำถามที่น่าสนใจและจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารกับประชาชนผ่านทั้ง 2 ช่องทางอีกด้วย

จากหน่วยงาน : เปิดดู 133 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 05 พฤษภาคม 2564
x