quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1

จากหน่วยงาน : เปิดดู 103 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 11 เมษายน 2565
x