quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วมงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10

จากหน่วยงาน : เปิดดู 115 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 11 เมษายน 2565
x