quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
รายการ Cannabis to know Ep-16 ตอน แมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญและการป้องกันกำจัด รวมถึงแนวทางการรับรองแหล่งผลิตกัญชาตามมาตรฐาน GAP
รายการ Cannabis to know
Ep-16 ตอน แมลงและไรศัตรูกัญชาที่สำคัญและการป้องกันกำจัด
รวมถึงแนวทางการรับรองแหล่งผลิตกัญชาตามมาตรฐาน GAP
โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับชมรายการ >>https://www.facebook.com/106094868007799/videos/337757534550722จากหน่วยงาน : เปิดดู 299 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 04 มกราคม 2565
x