quote-left.png
ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
quote-right.png
กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม Cannabis to Know ผ่านช่องทาง Facebook live EP.3 ในหัวข้อ “เกษตรกรมือใหม่ปลูกกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในหัวข้อ “เกษตรกรมือใหม่ปลูกกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”

เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์ กล่าวว่า "ตามกฎหมายปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สหกรณ์การเกษตร สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ โดยขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เกษตรกรที่อยู่ในชุมชนเดียวกันต้องรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน โดยจดในกิจการอื่นก่อน อาจจะเป็นกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าหรือให้บริการ เพราะการขอจดตั้งวิสาหกิจชุมชนต้องดำเนินกิจการโดยไม่ขัดกับกฎหมายอื่น ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถขอจดตั้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ เมื่อท่านและหน่วยงานของรัฐอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ไปยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาแล้วได้รับการอนุญาต ท่านจึงค่อยนำใบอนุญาตไปยื่นขอเพิ่มกิจการที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านไปจดทะเบียน"

           

เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์ กล่าวต่ออีกว่า “ปัจจุบันเปิดให้เกษตรกรสามารถยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น ดังนั้น โครงการจะต้องมีการวางแผนให้ครบทั้งกระบวนการ นั่นคือ ท่านต้องตั้งวัตถุประสงค์ของการปลูกกัญชาก่อนว่า ปลูกเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่น หากต้องการปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ต้องทราบว่าจะผลิตยาอะไร ปริมาณเท่าไร เพื่อคำนวณให้มีความสอดคล้องกัน มีการกำหนดผู้รับซื้อที่ชัดเจน โดยเป็นลักษณะของ contract farming นั่นเอง”

จากการให้ความรู้ในรายการ Cannabis to Know ผ่านระบบ Facebook live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ในหัวข้อ “เกษตรกรมือใหม่ปลูกกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย” ในระหว่างดำเนินรายการ มียอดผู้เข้าชม จำนวน 60 คน มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและถามคำถามในประเด็นต่างๆ จำนวน 23 ความคิดเห็น มีผู้แชร์ live รายการ จำนวน 26 ครั้ง มีผู้รับชมรายการย้อนหลัง จำนวน 483 ครั้ง

      

สำหรับประเด็นข้อคำถามที่ประชาชนให้ความสนใจและสอบถามเข้ามานั้น ได้แก่

  • ปลูกกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมายและการดำเนินการขอใบอนุญาตเพื่อปลูกกัญชามีกระบวนการอย่างไรบ้าง
  • เมล็ดพันธุ์กัญชาที่ต้องการปลูกซื้อได้จากที่ไหน
  • วิธีการปลูกและการดูแลรักษาต้นกัญชา
  • คลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง

การดำเนินรายการในครั้งนี้ประชาชนให้การตอบรับในประเด็นที่นำเสนอและมีจำนวนผู้เข้ารับชมรายการย้อนหลังเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาและประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

จากหน่วยงาน : เปิดดู 79 ครั้ง
วันที่ประกาศข่าว : 03 มิถุนายน 2564
x